Naar boven ↑

Rechtspraak

Met annotatie door mr. G.A. Tuinstra

Europese erfrechtverordening. Poolse notariële, nationale erfrechtverklaring kwalificeert als authentieke akte en Poolse notaris is geen gerecht.

De vader van dochter WB overlijdt in 2016. Vader was Pools onderdaan en had zijn gewone verblijfplaats in Polen. Omdat vader actief was in het Duits-Poolse grensgebied, wil WB weten of vader Duitse banktegoeden nalaat. Daartoe vraagt WP aan de Poolse notaris, die intussen een nationale, Poolse erfrechtverklaring heeft afgegeven, een afschrift daarvan. Daarbij vraag WB de notaris primair een verklaring dat het gaat om een inzake erfopvolging gegeven beslissing in de zin van artikel 3 lid 1 onder g ErfVo (het formulier in bijlage 1 bij de uitvoeringsverordening nr. 1329/2014) en subsidiair een verklaring dat het gaat om een authentieke akte inzake erfopvolging in de zin van artikel 3 lid 1 onder i ErfVo (formulier in bijlage 2 bij de uitvoeringsverordening nr. 1329/2014).

Het Poolse notariskantoor wijst het verzoek van WB af, waartegen WB in beroep gaat bij de rechter. De Poolse rechter vraagt het Hof vanJustitie van de Europese Unie een prejudiciële beslissing over onder meer de vraag of de Poolse erfrechtverklaring in kwestie een beslissing en/of een authentieke akte is in de zin van artikel 3 lid 1 onder g en onder i ErfVo. Ook wenst de Poolse rechter meer duidelijkheid over de vraag of de Poolse notaris als gerecht kwalificeert in de zin van artikel 3 lid 2 ErfVo.

De Poolse erfrechtverklaring wordt op eensluidend verzoek van alle betrokkenen bij een procedure voor de afgifte door een notaris opgesteld en heeft dezelfde rechtsgevolgen als een definitieve rechterlijke beschikking inzake de verkrijging van een nalatenschap. Deze werkzaamheid van de notaris laat de bevoegdheden van de rechter in geval van onenigheid tussen partijen onverlet. De Poolse notaris oefent een vrij beroep uit.

Het Hof van Justitie verklaart voor recht – onder meer door te wijzen op overweging 20 van de ErfVo – dat de Poolse notaris bij de onderhavige werkzaamheid geen gerecht is en zijn erfrechtverklaring bijgevolg geen beslissing is in de zin van artikel 3 lid 1 onder g ErfVo. De voorwaarden die artikel 3 lid 2 ErfVo aan het begrip gerecht stelt, zijn cumulatief. De Poolse erfrechtverklaring in kwestie is een authentieke akte in de zin van artikel 3 lid 1 onder i ErfVo, waarvan de afgifte vergezeld kan gaan van het formulier bedoeld in artikel 59 lid 1 tweede alinea ErfVo (formulier in bijlage 2 van de uitvoeringsverordening nr. 1329/2014), zodat de verklaring in een andere lidstaat bruikbaar kan zijn.