Naar boven ↑

Rechtspraak

Met annotatie door prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols

Uitleg Portugees testament. Herroeping voor niet geschreven gehouden.

De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie tegen het arrest van Hof Den Haag van 13 november 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3184) zonder nadere motivering (art. 81 Wet RO).

Het hof had een herroepingsclausule uit erflaters laatste testament voor niet geschreven gehouden. Het betrof een in 2008 in Portugal opgesteld testament. Daarvóór had erflater in 2005 in Nederland een testament gemaakt.

In het Portugese testament had erflater zijn partner het vruchtgebruik van zijn vermogen in Portugal toegekend, onder benoeming van zijn kinderen tot erfgenamen. In het Nederlandse testament had hij de partner en zijn kinderen in een tweetrapserfstelling betrokken als bezwaarde respectievelijk verwachters.

Het Portugese testament was op Portugees advies opgesteld voor het vermogen ter plaatse, nadat erflater op de hoogte kwam dat de Nederlandse regeling daar niet uitvoerbaar was. Volgens het hof beheerste in casu, gelet op erflaters rechtskeuze voor Nederlands erfrecht, het Nederlandse recht de uitleg van het Portugese testament (art. 10:145 lid 2 BW, art. 3 lid 1 Haags Erfrechtverdrag). Volgens het hof kwam de regeling in het Portugese testament in economische zin in sterke mate overeen met die in het Nederlandse testament. Aldus gelezen vond het hof de herroepingsclausule in het Portugese testament in het licht van het Nederlandse testament onbegrijpelijk. Volgens het hof bleek uit de feiten niet dat erflater met het Portugese testament ook als doel had het Nederlandse testament te herroepen. Het hof hield de herroeping van het Nederlandse testament daarom voor niet geschreven.